Pembe Panjur Logo
Ayda 90 bin Yeni Kayıt
15 yıldır yanınızda
Hemen Üye OlHemen Üye Ol
Kişisel Verilerin Korunması  

Kişisel Verilerin Korunması

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Panjur Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Panjur Bilişim), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nın Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Siz de Panjur Bilişim’e çağrı merkezi vasıtasıyla ulaştığınızdan, işlediğimiz kişisel verileriniz kapsamında “ilgili kişi” olarak nitelendirilmektesiniz.

Öncelikle kişisel verileriniz, çağrı merkezimiz vasıtasıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Çağrı merkezimiz yolu ile iletişime geçmeniz sebebiyle işlenen

Ad, soyad, talep, telefon numarası ve ses kaydı bilgileriniz;

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Maddesinde öngörülen

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sebepleriyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 28. Maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Başvurunuzu

 • Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No: 12/2 EGS Business Park B3 Blok Ofis 264 Bakırköy, İstanbuladresine yazılı olarak;
 • panjur.bilisim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@pembepanjur.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.